ကုမၸဏီအေၾကာင္း

လာေရာက္လည္ပတ္မႈအတြက္အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

၀င္းပလက္(စ္)ၿမန္မာကုမၸဏီလီမီတက္သည္သံုးစြဲသူအၾကိက္ကြန္ၿပဴတာမ်ားကိုၿမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္တပ္ဆင္ၿပီး
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္တံဆိပ္ၿဖင့္ပထမဆံုးထုတ္လုပ္ေရာင္ခ်ေသာၿမန္မာႏုိင္ငံသားမိသားစုပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုၿဖစ္ပါသည္။
ကိုယ္ပိုင္သံုးအၿပင္ရံုးသံုးကြန္ၿပဴတာႏွင့္နည္းပညာမ်ားကိုၿဖန္.ၿဖဴးေနေသာလုပ္ငန္းၿဖစ္ပါသည္။
ေဒသတြင္းတပ္ဆင္ေသာစက္ပစၥည္းမ်ားသာလွ်င္ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာၿပီးသံုးစြဲသူကိုထိထိေရာက္ေရာက္အကူအညီေပးႏႈိင္လိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္မိပါသည္။

လုပ္ငန္းကိုဦးစီးလုပ္ကိုင္သူသည္ကြန္ၿပဴတာနည္းပညာရွင္ႏွင့္စီမံခန္.ခြဲသူအၿဖစ္အဂၤလန္ႏုိင္ငံရွိတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ေက်ာင္းတြင္၃ႏွစ္ခန္.၊
တကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္၈ႏွစ္ေက်ာ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ယင္း၁၁ႏွစ္ေက်ာ္ကာလတြင္လုပ္ငန္းအတြက္လိုအပ္ေသာစက္ပစၥည္းမ်ားကိုတြက္ခ်က္မွာယူသံုးစြဲခဲ့ပါသည္။
ယင္းအေတြ.အၾကံဳအားၿဖင့္သံုးစြဲသူ၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္လိုလားခ်က္မ်ားကိုေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ခဲ့ပါသည္။
ယၡဳအခါေဒသအတြင္းၿဖန္.ၿဖဴးေရာင္းခ်သူအၿဖစ္သံုးစြဲသူမ်ားအားေက်နပ္မႈေပးႏႈိင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္းတူေသာေဒသတြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ.ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးအၾကံဥာဏ္မ်ားဖလွယ္ၿခင္းၿဖင့္
လိုအပ္လာမည္ၿဖစ္ေသာေဒသတြင္းနည္းပညာကြက္လပ္ကိုၿဖည့္ဆည္းရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။
installation