ဆက္သြယ္ရန္

ICTႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကိစၥအ၀၀အတြက္ကၽြန္ေတာ္တို.ကိုဆက္သြယ္ႏႈိင္ပါသည္။

ရုံးတည္ရာ
လိပ္စာ၊ ၊၄၀၈(က)ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ.နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဴ.။
ဖံုး၊ ၊ ၀၁ ၂၉၈၉၀၅
Email၊ ၊
winplexmyanmar@gmail.com

ကို၀င္းမင္းထြန္း
ဖံုး၊ ၊ ၀၉ ၄၃၀၇ ၄၈၃၄

ေဒၚၿမင့္ၿမင့္သန္း
ဖံုး၊ ၊ ၀၉၅ ၀၆၅ ၄၈၂

မအိအိခိုင
ဖံုး၊ ၊ ၀၉ ၇၃၁ ၃၉၁ ၃၀

installation