စိတ္တိုင္းက်ကြန္ၿပဴ တာ

    နည္းပညာႏွင့္မရင္းႏွီးေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊အသံုးၿပဳလိုသူမ်ားအတြက္

    အထူးသင့္ေတာ္ေသာအစီအစဥ္ၿဖစ္ပါသည္။

သံုးစြဲသူစိတ္တိုင္းက်ကြန္ၿပဴတာမ်ားထုတ္လုပ္ၿဖန္.ခ်ီေရးသည္ကုမၸဏီ၏အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ၿဖစ္ပါသည္။
စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းၿပီးေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာသည့္ကြန္ၿပဴတာမ်ားသာလွ်င္ေဒသတြင္းဆက္သြယ္ေရးက႑ကို
ၿမွင့္တင္ႏႈိင္မည္ဟုယူဆပါသည္။
အာမခံခ်က္ရွိၿပီးတရား၀င္ေဆာ့၀ဲလ္မ်ားသံုးခ်င္းၿဖင့္ကြန္ၿပဴတာနွင့္ပတ္သက္ၿပီးအခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာပၚေပါက္လာပါက
ယံုၾကည္မႈအၿပည့္ၿဖင့္ေၿဖရွင္းႏႈိင္မွာၿဖစ္သည္။
အေကာင္းဆံုးအၾကံဥာဏ္မ်ားၿဖင့္သင့္ေတာ္ေသာကြန္ၿပဴတာကိုသံုးစြဲသူသတ္မွတ္ထားေသာေငြပမာဏအတြင္းတပ္ဆင္ေပးႏႈိင္ရန္ွရည္ရြယ္ပါသည္။

 

၀ယ္ယူလိုေသာစက္အတြက္၊

ကုန္က်စရိတ္အခမဲ့တြက္ခ်က္ေပးၿခင္း၊
အသံုးၿပဳလိုသည့္ကုန္က်စရိတ္အတြင္းအေကာင္းဆံုးတည္ေဆာက္ေပးၿခင္း(သို.)လုပ္ငန္းအသံုးၿပႏႈိင္ရုံစက္အတြက္သာတည္ေဆာက္ၿခင္းၿဖင့္အပိုကုန္က်မႈမရွိၿခင္း၊
တရား၀င္ေဆာ့၀ဲလ္အတြက္အၾကံဥာဏ္ေပးၿခင္း၊

 

၀ယ္ယူၿပီးစက္အတြက္၊

စက္ပစၥည္းအတြက္တႏွစ္အာမခံေပးၿခင္း၊
တႏွစ္အတြင္းေဆာ့၀ဲလ္ခ်ိဳ.ယြင္းခဲ့ပါက၅၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့ေစ်းၿဖင့္ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ေပးၿခင္း၊
စက္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာစာရြက္စာတမ္းႏွင့္ေဆာ့၀ဲလ္မ်ားအားလိုအပ္လွ်င္ၿပန္သံုးႏႈိင္ရန္သိမ္းဆည္းထားေပးၿခင္း၊
လိုအပ္ပါကအိမ္တို္င္ရာေရာက္တပ္ဆင္ေပးၿခင္း၊အဆင္သင့္သံုးႏႈိင္ရန္သရုပ္ၿပေပးၿခင္း၊
installation