တပ္ဆင္ၿခင္း

ေအာက္ေဖာ္ၿပပါလုပ္ငန္းမ်ားကိုသင့္အိမ္(သို.မဟုတ္)ရုံးမွာကိုယ္တိုင္လာေရာက္တပ္ဆင္ေပးပါသည္။

ကြန္ၿပဴတာတပ္ဆင္ၿခင္း၊

လုပ္ငန္းဆာဗာတပ္ဆင္ၿခင္း၊

ေဆာ့၀ဲလ္မ်ားထည့္သြင္းေပးၿခင္း၊

ကြန္ၿပဴ တာကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿခင္း၊

အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿခင္း၊

လံုၿခံဳေရးကင္မရာတပ္ဆင္ၿခင္း၊

installation