သင္တန္းေပးၿခင္း

လုပ္ငန္းအတြက္အေၿခခံ Microsoft Office အသံုးၿပဳနည္း၊

သင့္၀န္ထမ္းမ်ားအားလုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာနည္းပညာသင္တန္း၊

Computer တစ္လံုးကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္နည္းသင္တန္း၊

ရုံးသံုးကြန္ၿပဴ တာမ်ားအားကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္နည္းသင္တန္း၊

Website ေရးဆြဲနည္းသင္တန္း၊

 

 

 

installation