ၿပဳ ၿပင္ၿခင္း

 

မၿပဳ ၿပင္ေပးႏႈိင္ပါက၀န္ေဆာင္ခေပးရန္မလိုပ

ကြန္ၿပဴတာမ်ားကိုကၽြႏု္ပ္တို.၏ၿပဳၿပင္ေရးစင္တာမွာအၿပင္စက္ပစၥည္းရွိရာေနရာမွာလည္းလိုက္လံၿပဳ ၿပင္ေပးပါသည္။မၿပဳၿပင္မွီက်သင့္မည့္ပမာဏကိုၾကိဳတင္ေဆြးေႏြးမွာၿဖစ္ပါတယ္။ကၽြမ္းက်င္ၿပီးေလ့က်င္မႈအၿပည့္ရွိေသာ၀န္ထမ္းမ်ားမွအခ်ိန္အတိုဆံုးအတြင္းၿပဳ ၿပင္ေပးပါလိမ့္မည္။

Operating System ၿပန္တင္ေပးၿခင္းႏွင့္လိုအပ္ေသာ drivers မ်ားထည့္သြင္းၿခင္း၊
Software application မ်ားၿပန္တင္ၿခင္း၊
Virus ဖယ္ရွားၿခင္း၊
Hard disk မွအခ်က္အလက္မ်ားၿပန္ရွာေပးၿခင္း၊
စက္အေဟာင္းမွအခ်က္လက္မ်ားကိုစက္အသစ္ထဲသို.ေနရာတက်ထည့္သြင္းေပးၿခင္း၊
Hardware အသစ္လဲေပးၿခင္း၊
Laptop Screen အသစ္လဲၿခင္း၊
လခ်ဳပ္၊ႏွစ္ခ်ဳပ္ ၿဖင့္ပံုမွန္စစ္ေဆးေပးၿခင္း၊

installation